Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121B

25.000  16.000 

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 12 lít/h

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 2 lít/1h

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1602G

34.000  30.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-122Y

27.000  18.000 

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 49mm

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130A

27.000  18.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1602G

34.000  30.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-121G

27.000  18.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130

27.000  18.000 

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Co góc nối ống LDPE – PE chữ L 25mm

5.000  4.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1601Y

35.000  30.000