fbpx

Đây là 1 trong những đề án mà Hội NDVN thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Và đây cũng là 1 trong những nội dung quan trọng để Hội NDVN thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông có thể nói rõ hơn về những kết quả ấn tượng trong 10 năm Hội NDVN thực hiện đề án?

– Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn hệ thống đến nay đạt 3.742,269 tỷ đồng tăng hơn 3.194 tỷ đồng so với 31/12/2010, (vượt xa chỉ tiêu so với đề án). Trong đó, nguồn Quỹ T.Ư đạt trên 735 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 19,64%), quỹ cấp tỉnh đạt trên 1.817 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 48,5%)…

(xuan) Xây dựng, phát triển, sử dụng hiệu quả quỹ Hỗ trợ nông dân: Một mũi tên trúng nhiều đích - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng (thứ 2 từ trái) thăm, kiểm tra mô hình trồng cam sử dụng vốn Quỹ HTND xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: P.V

Trong 10 năm qua, tổng doanh số cho vay nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống Hội đạt trên 11.141 tỷ đồng với hơn 662.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh…

Nhiều địa phương sau 10 năm triển khai thực hiện đề án Quỹ HTND có tổng nguồn vốn Quỹ HTND 3 cấp lớn đạt và vượt nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch T.Ư Hội giao…

-Những giải pháp nào được các cấp Hội NDVN triển khai để giúp đề án đạt được những kết quả như vừa nêu, thưa ông?

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội đối với các ban, đơn vị trực thuộc và đối với Hội ND các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện đề án. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Quỹ HTND ở T.Ư và địa phương; công tác phát triển nguồn vốn quỹ; công tác cho vay, quản lý, sử dụng vốn quỹ; quản lý tài chính quỹ; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND…

Đảng đoàn,Ban Thường vụ TƯ Hội và Ban Điều hành Quỹ HTND đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các cấp cơ bản đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền và thực hiện. Sau 10 năm thực hiện đề án Quỹ HTND ngân sách T.Ư và địa phương đã cấp bổ sung cho Quỹ HTND các cấp đạt hơn 2.679 tỷ đồng.

(xuan) Xây dựng, phát triển, sử dụng hiệu quả quỹ Hỗ trợ nông dân: Một mũi tên trúng nhiều đích - Ảnh 2.

Đoàn công tác Quỹ Hỗ trợ nông dân thăm mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ sông trong ao ở xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, VII nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, nhất là hoạt động hỗ trợ vốn Quỹ HTND.

Những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN với Thủ tướng Chính phủ cơ bản được nhất trí và chỉ đạo tại Hội nghị Hội ND làm việc với Thủ tướng Chính phủ, các Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân hằng năm…

-Ông có thể chia sẻ về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển, sử dụng Quỹ HTND trong hơn 20 năm qua, thưa ông?

– Quỹ HTND đã khẳng định ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, chính trị và xã hội: Là cầu nối giữa Đảng với nông dân, nơi chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân và tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Quỹ HTND góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, làm giàu; phát huy những giá trị văn hóa và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn; hạn chế tín dụng đen; thể hiện sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân Việt Nam…

Quỹ HTND là công cụ, phương tiện, động lực, điều kiện quan trọng để Hội NDVN thu hút, tập hợp, vận động hội viên, nông dân; thêm nguồn lực cho Hội; đưa hoạt động Hội thực chất hơn, năng lực công tác, chất lượng cán bộ hội nông dân được nâng lên, góp phần xây dựng nông thôn mới.

-Những kiến nghị, đề xuất của Hội NDVN để quỹ hoạt động bền vững trong giai đoạn tới?

-Đối với Chính phủ: Ban hành khuôn khổ pháp lý phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động đặc thù do Hội ND trực tiếp quản lý nhằm phát huy những ưu điểm, kết quả tích cực của mô hình Quỹ HTND thuộc Hội NDVN.

Tiếp tục quan tâm, bổ sung vốn cho Quỹ HTND Trung ương đồng thời chỉ đạo UBND các cấp hàng năm cấp bổ sung vốn Quỹ HTND theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; tạo cơ chế thuận lợi để các cấp Hội Nông dân Việt Nam vận động nguồn vốn Quỹ HTND từ nguồn ngoài ngân sách và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đối với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hàng năm cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ HTND Trung ương. Hướng dẫn các Sở, ngành các tỉnh, thành phố cân đối ngân sách cấp bổ sung vốn Quỹ HTND thuộc Hội ND các cấp ở địa phương.

Phối hợp với Hội NDVN đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND theo Văn bản số 12800/VPCP-KTTH, Văn bản số 9655/VPCP – KTTH ngày 18/11/2020 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời rà soát điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ở các quy định hiện hành cho phù hợp với giai đoạn 2021 – 2030…

Xin cảm ơn ông!

Nguồn bài viết