fbpx


Đây là khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày 4/3 về giám sát chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch.

 

Theo bản tin giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 17 điểm quan trắc và 14 chỉ tiêu phân tích ngày 27/2 cho thấy, chất lượng nước tại hầu hết các vị trí quan trắc tốt và đảm bảo, chỉ riêng vị trí trạm bơm Cổ Bưu (VT14) chất lượng nước kém hơn so với các vị trí quan trắc khác (được đánh giá ở mức trung bình).

Đặc biệt tại trạm bơm Cổ Bưu có chỉ tiêu BOD và NO2- vượt giới hạn cho phép tương ứng 1,28 và 1,1 lần, tuy nhiên vẫn đảm bảo lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, theo kết quả quan trắc chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng (TSS) tại 7 trạm bơm quan trắc gồm:Trạm bơm Thủy An, trạm bơm Thủy Châu 1, trạm bơm Thủy Lương 2, trạm bơm Thủy Phù 2, Trạm bơm Cổ Bưu, trạm bơm Phú Dương và trạm bơm Thủy Thanh 2 đều có chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng đều trong giới giới hạn cho phép, riêng trạm bơm Thủy Phù 2 và Trạm bơm Cổ Bưu vượt giới hạn; các chỉ tiêu còn lại đảm bảo giới hạn cho phép.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, lúa trong khu vực hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh, lên cây con, do đó trong quá trình lấy nước từ các trạm bơm để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cần có các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm. Đồng thời ngành chức năng cần có biện pháp giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Nguồn bài viết