fbpx


9 tháng đầu năm 2020, CITES tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa Quốc gia, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ.

9 tháng đầu năm 2020, CITES tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa Quốc gia, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ. Ảnh: TCLN.

9 tháng đầu năm 2020, CITES tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa Quốc gia, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ. Ảnh: TCLN.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), thủ tục hành chính cấp giấy phép CITES qua hệ thống một cửa Quốc với xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và mẫu vật động vật, thực vật hoang dã thuộc các Phụ lục CITES qua Hệ thống một cửa quốc gia đến nay được đơn vị thực hiện rất tốt.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2020 đến nay, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp đã tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa Quốc gia, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ, cấp 183 giấy phép, đang thực hiện giải quyết 5 hồ sơ.

Lĩnh vực văn phòng điện tử, đơn vị cũng duy trì tốt việc thực hiện phần mềm xử lý văn bản của Bộ. Phổ biến, tập huấn và quán triệt thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, duy trì trang tin điện tử của Tổng cục, cung cấp thông tin theo quy định.

Thực hiện các phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý ngành, tiếp tục duy trì cập nhật, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm, ứng dụng được cài đặt, tích hợp trên Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống và thực hiện dịch vụ công trên phần mềm một cửa dùng chung của Bộ NN-PTNT, bắt đầu từ 01/9/2020. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, các ứng dụng theo dõi và cảnh báo sớm lửa rừng trong phòng chống và cảnh báo cháy rừng.

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch đối với các tổ chức, cá nhân đến trụ sở Tổng cục nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức các cuộc họp để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các doanh nghiệp, người dân duy trì sản xuất ổn định trong trạng thái bình thường mới trước diễn biến của dịch Covid-19.

Xử lý những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các quy định liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp về khai thác gỗ và lâm sản, giải đáp vướng mắc của cơ quan quản lý tại địa phương.

Về cải cách tài chính công, thực hiện quy định về phân bổ, điều hành dự toán phân giao dự toán, nhập dữ liệu kịp thời trên hệ thống Tabmis. Rà soát dự toán thu chi và thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2020, tổng hợp đề xuất báo cáo Bộ điều chỉnh dự toán và hoàn thành xây dựng dự toán ngân sách năm 2021.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của Tổng cục và thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp rà soát nhiệm vụ xây dựng các nhiệm vụ công theo danh mục sự nghiệp công đã được Thủ tướng ban hành đối với lĩnh vực lâm nghiệp, thực hiện thẩm định, trình Bộ phê duyệt và giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Trong những tháng còn lại năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng văn phòng điện tử và các phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành, thực hiện Hải quan một cửa Quốc gia và thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống ISO. Ảnh: TCLN.

Trong những tháng còn lại năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng văn phòng điện tử và các phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành, thực hiện Hải quan một cửa Quốc gia và thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống ISO. Ảnh: TCLN.

Trong những tháng còn lại của năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch pháp chế, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng văn phòng điện tử và các phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành, thực hiện Hải quan một cửa Quốc gia và thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống ISO.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Bộ. Thực hiện chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính, tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Tổ công tác cải cách hành chính của Tổng cục tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính theo các nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục và Bộ NN-PTNT giao.

Tổng cục Lâm nghiệp cũng tiến hành thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng cục Lâm nghiệp. Thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năm 2020.

Đặc việt, trong lĩnh vực cải cách tài chính công, rà soát dự toán thu, chi và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chingân sách nhà nước năm 2020. Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của Tổng cục và các văn bản hướng dẫn liên quan. Phối hợp với các đơn vị xây dựng ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện đanh mục sự nghiệp công theo các văn bản hướng dẫn của Bộ.

Nguồn bài viết