fbpx


Qua đánh giá, 100% mô hình khuyến nông đạt và vượt yêu cầu, hiệu quả kinh tế tăng từ 10 – 20%, một số mô hình tăng 30 – 35%.

Hiệu quả kinh tế các mô hình khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa triển khai tăng từ 10 - 20%, một số mô hình tăng 30 - 35%. Ảnh: Võ Dũng.

Hiệu quả kinh tế các mô hình khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa triển khai tăng từ 10 – 20%, một số mô hình tăng 30 – 35%. Ảnh: Võ Dũng.

Trong năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các địa phương và bà con nông dân xây dựng thành công 29 mô hình khuyến nông, đạt 137% kế hoạch, tại 61 xã, tổng số 7.985 hộ được hưởng lợi.

Các mô hình khuyến nông được triển khai theo 2 hướng chính: Xây dựng các mô hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, theo chuỗi giá trị gắn với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm và mô hình.

Khi chưa có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nhưng thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm thì thực hiện với hình thức là liên kết các hộ trong sản xuất để việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật được thuận lợi, đồng thời, tạo cơ hội cho các hộ chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau về kỹ thuật, thị trường, giảm việc ép giá đầu vào, đầu ra của tư thương.

Qua đánh giá, 100% các mô hình khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa triển khai đều đạt và vượt chỉ tiêu các yêu cầu đặt ra, hiệu quả kinh tế tăng từ 10 – 20% so với đại trà, cá biệt một số mô hình tăng hiệu quả 30 – 35%.

Sản phẩm của các mô hình khuyến nông ngoài phục vụ cho tiêu dùng còn lại chủ yếu được các doanh nghiệp tiêu thụ, được chính quyền cơ sở cũng như bà con đánh giá cao và được nhân rộng.

Theo kế hoạch, năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện các mô hình khuyến nông trình diễn theo hướng xây dựng các mô hình tập trung, quy mô lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, theo chuỗi giá trị. Trong đó, doanh nghiệp chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp đầu vào phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa xây dựng các mô hình theo hình thức liên kết các hộ trong sản xuất để thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm khi chưa có doanh nghiệp tham gia.

Nguồn bài viết